ارتباط با مدیرکل:
ایمیل:modir.behzisti_kj@yahoo

شماره تماس مستقیم و فاکس: 32400550-056

تلفن های داخلی مسئول دفتر مدیرکل 300 و 301 شماره تماس اداره 05632400071 الی 9

1000 کاراکتر باقیمانده است


123

اورژانس اجتماعی

1480

صدای مشاور

09628

خط ملی اعتیاد

50005778620

سامانه پیام کوتاه

 

مشاوره اینترنتی

 

فیش حقوقی


ارتباط با مدیر کل


شکایات و اعلامات


دستورالعمل ها و فرم ها


اسناد و قوانین


کمک های مردمی


نظرسنجی و نظام پیشنهادات