معرفی خدمات سازمان

گزارش عملکرد اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

عملکرد معاونت امور اجتماعی ( فصلنامه آماری سه ماهه اول 98)

عملکرد معاونت امور توانبخشی (فصلنامه آماری سه ماهه ول 98)

عملکرد معاونت امور توسعه پیشگیری (فصلنامه آماری سه ماهه ول 98)

عملکرد معاونت مشارکتهای مردمی و اشتغال (فصلنامه آماری سه ماهه اول 98)

1000 کاراکتر باقیمانده است