مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی بهمراه مسئول محترم حراست و رئیس بهزیستی شهرستان از مرکز  کودکان بی سرپرست حضرت زینب (س) خضری، خانه کودکان ریحانه و بهزیستی بخش نیمبلوک همچنین مراکز شبه خانواده و مرکز اقامتی ترک اعتیاد آرام شهرستان قاینات بازدید نمودند.

1000 کاراکتر باقیمانده است